Calmon Stegmotorteknik AB
En VariMax motorstyrning

Rot­era­nde värme­väx­lare

IBC är en svensk till­verk­are av mo­tor­styr­ning­ar för rot­erande värme­väx­lare. Deras pro­dukt­er säljs över stora delar av värld­en. I sam­arbete med Calmon ut­veck­lades deras steg­motor­bas­er­ade styr­ning, Vari­Max.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Realtidsanalys

Mätuppställning för realtidsanalys med drivstegskort, motor och oscilloskop med kurvor

Realtids­analys gör det möjligt att följa beräkningar och mätningar som görs av mjukvaran i realtid. Vår realtidsanalysator har 8 kanaler, 8 olika variabler speglas ut varje PWM-cykel. De utspeglade variablerna visas på ett oscilloskop, samtidig visning av mekaniska variabler och eftersläpning erhålls genom kombination med rörelseanalys. Motorströmmar och andra signaler mäts med ström- respektive spänningsprobar. Att i realtid följa hur systemet reagerar på lastsprång, mätfel och ändrade börvärden innebär kortare utvecklingstid och bättre motorstyrningar. Vi hjälper er mäta.

Fördelar

  • Kortare och mer förutsägbar utvecklingstid
  • Verifiering och avlusning av både hård och mjukvara förenklas
  • Bättre prestanda, högre hastighet, noggrannare positionering
  • Förståelsen vad som begränsar systemets prestanda ökar

Bakgrund

Att se hur analoga regulatorer arbetar är enkelt genom mätning med oscilloskop, så enkelt är det inte när regulatorerna är digitala. Indata till regulatorerna kommer från AD-omvandlare, timerblock och algoritmer i CPU:n, inget av detta kan anslutas till oscilloskopet.

Att kunna verifiera noggrannheten i AD-mätningar oberoende av insignalens polaritet och amplitud. Att kunna se om enstaka AD-värden störs av switchade strömmar och spänningar på kretskortet. Att kunna se hur brus och mätfel beror av olika driftförhållanden. Att synliggöra hur digitalisering av systemets analoga storheter fungerar. Allt snabbar upp utvecklingsarbetet.

I kombination med rörelseanalys synliggörs hur regulatorerna hanterar mekaniken och motorn vilket förenklar utvecklingen av reglersystemet. Att se faktiskt och skattat rotorläge vid utveckling av fältorienterad motorstyrning (FOC) är en mycket stor fördel.

Princip

Små kodavsnitt med försumbar exekveringstid läggs till i mjukvaran. Kodavsnitten samlar ihop intressanta variabler och skickar vid en given tidpunkt ut dessa till realtids­analysatorn. Vilka variabler som ska speglas ut kan enkelt slås av och på. Genom att så många som 8 samtidigt kan speglas ut undviks omkompileringar och omladdning av programmet.

Variabel med tydlig diskretisering visad med realtidsanalys

Ett verkligt exempel

Bilden visar motor­ström på en synkron­motor (magenta), estimerad elektrisk position (blå), börvärde till ström­regulator (röd) och estimerad rotor­hastighet (grön). Hastighets­signalen uppvisar en tydlig diskretisering som enkelt kunde upptäckas och åtgärdas tack vare realtidsananlys.

Förbered för realtidsanalys

Vår realtidsanalysator använder en SPI kanal för att ta emot data från mjukvaran. Att ha tillgång till en SPI-kanal som inte behövs till annat vid utvecklingen av motorstyrningen är en stor fördel.