Calmon Stegmotorteknik AB
En rörkamera utan fönster, synlig kameramodul och belysning

Kamera för rör­in­spek­tion

CIS ut­veck­lar, till­verk­ar och säl­jer system för rör­in­spek­tion. För att kun­na er­bjuda kund­erna en ny typ av in­spek­tions­ka­me­ra be­höv­de de mini­atyr­iser­ad mo­tor­styr­ning för ka­me­ra­ns tre mo­tor­er. De kon­takt­ade Calmon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Mekanik och återkoppling

Transmissioner och positionsgivare

När mass­producerade produkter med snabba och nog­granna rörelser, låg tillverknings­kostnad, kompakt konstruktionen och lång livslängd konstrueras ställs stora krav på mekaniken. Det blir lika viktigt att välja rätt transmission, utväxling, lagringar och infästningar som rätt motor, återkoppling och styrning. Genom en klok matchning av systemets delar blir prestanda utmärkta utan att krav på enskilda delar blir orimliga. Vi hjälper dig.

Rätt transmission gör skillnad

Vilken lösning passar bäst? Kulskruv, remväxel, kuggväxel eller en kombination? Ska en stor motor med låg utväxling eller en liten med hög utväxling väljas? Transmissionen ska anpassa lasten till motorn. En bra transmission ska ge låg total kostnad, bra verkningsgrad och ofta även bra noggrannhet. Motorns effekt är varvtalet * momentet. En väl avvägd transmission gör att motorns effekt utnyttjas väl, då blir verkningsgraden hög.

Glapp, hysteres, friktion och olinjäriteter i transmissionen, speciellt i växelstegen närmast lasten, försämrar noggrannheten. Fel i motorn och dess återkoppling undertycks av hög utväxling.

Valet av växel blir en kompromiss mellan motstridiga krav. Vi på Calmon räknar alltid på några kombinationer av motorer och transmissioner för att hitta den lösning som presterar bäst.

Blandade kugghjul, remmar och andra transmissionskomponenter

Kända förut­sätt­ningar för mjuk­varan

Att konstruera mekaniken så att glapp, friktion, hysteres och toleranser kan försummas är sällan möjligt. I kostnads­effektiva system måste motor­styrningen hantera att mekaniken inte är ideal. Detta är inget problem när mekanikens egenskaper är kända och rimligt stora. Rörelseanalys är en utmärkt metod att hitta och kvantifiera egenskaper i mekaniken. När felkällorna är kända kan de hanteras eller åtgärdas. Rörelseanalys i kombination med realtidsanalys används för att anpassa mjukvarans rörelseprofiler och regulatorer så att mekaniken kan utnyttjas maximalt.

Återkoppling är lurigt

Datablad för givare kan sakna data och data kan vara svåra att tolka. Inga givare är helt ideala, givarnas fel stör regulatorer och kan i värsta fall leda till ljud, vibrationer och slitage av mekanik.

Det finns många fallgropar! Kodskivor med högre upplösning kan minska noggrannheten i hastighets­mätningen. Många positions­givare som bygger på magnetism har långa latenstider. Blanda aldrig ihop upplösning och noggrannhet. Att okritiskt använda återkoppling kan orsaka mer skada än nytta. Extra återkoppling är sällan bättre eller billigare än bra mekanik.

Rörelseanalys och realtidsanalys i kombination med elektriska mätningar kan användas för att undersöka hur givares fel påverkar ett rörelsesystem. Regulator kan anpassas till återkopplingens fel så att dessa inte förstärks.