Calmon Stegmotorteknik AB
En VariMax motorstyrning

Rot­era­nde värme­väx­lare

IBC är en svensk till­verk­are av mo­tor­styr­ning­ar för rot­erande värme­väx­lare. Deras pro­dukt­er säljs över stora delar av värld­en. I sam­arbete med Calmon ut­veck­lades deras steg­motor­bas­er­ade styr­ning, Vari­Max.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Styrning

Blandade drivstegskort för styrning av stora och små motorer

Billiga och kraftfulla CPU:er skapar nya möjlig­heter. Olika former av fält­orienterad styrning (FOC) kan idag användas till alla typer av motorer. Mycket avancerade beräkningar kan göras varje PWM-cykel. CPU:ns AD-omvandlare och timrar har prestanda som gör dem lämpliga för att göra hela styrningen i CPU:n. Styrningen blir agilare och klarar hantera ändringar i motor och mekanik bättre. Rörelseanalys och realtidsvisning förenklar arbetet. Bromsbänken verifierar prestanda. Vi har byggblocken och verktygen för att hjälpa dig.

En agilare styrning

Floran av drivsteg med inbyggd logik ökar hela tiden. Mer avancerade funktioner tillförs. Prestanda på dessa intelligenta drivsteg kommer likväl aldrig kunna konkurrera med en konstruktion där all styrning görs av mjukvara i en CPU.

Med all styrning och övervakning i CPU:n kan motorns prestanda utnyttjas optimalt och drivningen anpassas fullt ut till det mekaniska systemet. Mycket blir möjligt: rörelseprofiler som hanterar glapp och svikt i mekaniken, övervakning av lastmoment och lindnings­temperatur, anpassade sinuskurvor för att minska ljud och förbättra mikrostegning. Inte minst viktigt är att stegvis förfining blir enklare, produktens livslängd ökar när förbättringar inte kräver ändring av hårdvaran.

Drivsteg med inbyggd logik

Även om vi föredrar att göra drivstegets styrning i mjukvara så fungerar våra verktyg och metoder till alla sorters drivsteg. Floran av möjliga knep och metoder begränsas då av drivstegets flexibilitet. Med rätt metoder och rätt verktyg kan prestanda, speciellt i stegmotorsystem och andra system som har begränsad återkoppling, nästan alltid förbättras.

Mycket billig stegmotorstyrning

Mycket billiga drivsteg kan baseras på transistorarrayer, t.ex. ULN2803 som kan styra två stegmotorer med unipolära lindningar. Prestanda för denna lösning blir ofta dålig men kan förbättras rejält genom en enkel komplettering av drivsteget till att använda två olika spänningar. När rörelseanalys används för att få koll på stegtider under start och stopp så kan relativt höga prestanda uppnås. Prestanda kan dock aldrig konkurrera med det som erhålls från ett korrekt designat bipolärt drivsteg med 2 H-bryggor.

Större motorer och EMC-komponenter

Lite större motorer

När motorerna blir större ökar spänningar och strömmar, krav på EMC och elsäkerhet blir en stor del av konstruktion­sarbetet. Calmon har eget EMC-labb där vi enkelt kan jämföra olika alternativa lösningar. Vi är vana vid elsäkerhets­standarder och att konstruera kraftelektronik som uppfyller krav för SELV-kretsar, dubbelisolering, krypavstånd och frigång.

Vi bygger styrningar till större motorer baserade på H-bryggor och halvbryggor i moduler eller diskreta transistorer. Samma topologier används även till små motorer, vår kodbas kan vara gemensam.