Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av filterkåpa till storköksventilation

System för stor­köks­vent­ilat­ion

Acticon ut­veck­lar och säl­jer kre­ati­va pro­dukt­er för vent­il­at­ion. Ett pro­dukt­om­råde är stor­köks­vent­il­at­ion. Calmon har an­svar­at för ut­veck­ling­en av de­ras sy­stem för fett och lukt­re­dukt­ion med UV-ljus och ozon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Mekatronik

Motor, CAD och mätning på ett mekatronikssystem

När elektronik, motorer, trans­missioner, mekanik och mjukvara kombineras till produkter då trivs vi. Vi har alltid arbetat nära mekaniken, vi har ofta tagit ansvar för hela systemets funktion. Vi har arbetat med verifiering av rörlig finmekanik, vi har optimerat elektro­mekaniska system för högre hastighet, bättre noggrannhet, lägre ljud och annat. Vi vet hur krav ska fördelas mellan mekaniken och systemets övriga delar för att systemkraven ska uppfyllas. Dessa kunskaper använder vi för att konstruera finmekanik.

Mäta och räkna

Vi är vana att mäta och räkna på rörlig finmekanik. Tidiga beräkningar, gärna i kombination med mätningar på enkla mockupper ökar träffsäkerheten i systemdesignen. Sena omkonstruktioner och dålig kravuppfyllelse undvikts. Vi hjälper er välja typ och storlek på motorer, typ av transmission, lämplig utväxling, lämpliga geometrier och lämpliga lager. Vi ger råd hur chassi ska byggas för att tåla de påkänningar som de utsätts för av det rörliga systemet. Vår erfarenhet av att verifiera rörlig mekanik hjälper oss välja lösningar som uppfyller ställda krav. Vi arbetar fristående från komponent­leverantörer, vi har inget produktprogram som vi vill sälja, vårt fokus är att hjälpa er hitta en kostnadseffektiv lösning som presterar.

Konceptstudier och modellering

Vi arbetar med modellering i projektets tidiga skede, vårt fokus är motorer, transmissioner, elektronik, kablage, sensorer och mekaniken runt dessa. Hur ska dessa delar passa in i helheten? Att tidigt få med våra spetskunskaper rörande motorstyrning, sensorer och elektronik­byggsätt ger en kostnads­effektiv mekanik som presterar bättre. Hela produkten förbättras. Vi hjälper er med idéarbete, konceptstudier och realiserbarhets­analyser.

Detaljer av mekanik från CAD och mätning av kast på en axel

Fin­mekanik

Vår långa erfarenhet av finmekaniska konstruktion gör att vi 3D-modellerar mekanik till hela produkter. Vi har arbetat med bockad plåt, formsprutad plast, strängsprutade profiler, pressgjutna och bearbetade detaljer. När kunden helt saknar resurser för mekanik­konstruktion kan vi hjälpa till med mekanik­konstruktionen.

Apparatbyggnad, kåpor och EMC

Utöver finmekanik konstruerar vi även kylare, skydd och kåpor till kretskort vi konstruerat. När kåpa och kort konstrueras parallellt kan hänsyn tas till att både kåpan och kretskortet ska vara enkelt att tillverka och montera. Krav på mekaniskt skydd, EMC och elsäkerhet kan lösas genom en kombination av kretskortets och kåpans utformning.

Undersöka och verifiera

Även om vi gillar att räkna på saker så vet vi skillnaden mellan kartan och verkligheten. Vi använder gärna matematiken för att göra skattningar tidigt i konstruktions­processen eller när vi vill skilja på bättre och sämre lösningar. Men vi vet att det är verkligheten som gäller, därför har vi skaffat oss bra möjligheter att mäta. Hos Calmon är det enkelt att mäta vid olika temperaturer, att mäta på motorer, på elektromekaniska system och på EMC. Det är enkelt att tidigt i projekten göra mätningar på mockupper och prototyper för att säkra att det tänkta konceptet kommer hålla hela vägen. Det är också enkelt att verifiera att samtliga krav på den färdiga produkten uppfylls, både avseende miljö och funktion. Att så tidigt som möjligt verifiera kritiska krav skapar trygghet och ordning i alla projekt.