Calmon Stegmotorteknik AB
En rörkamera utan fönster, synlig kameramodul och belysning

Kamera för rör­in­spek­tion

CIS ut­veck­lar, till­verk­ar och säl­jer system för rör­in­spek­tion. För att kun­na er­bjuda kund­erna en ny typ av in­spek­tions­ka­me­ra be­höv­de de mini­atyr­iser­ad mo­tor­styr­ning för ka­me­ra­ns tre mo­tor­er. De kon­takt­ade Calmon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Mönsterkorts­konstruktion

Elektronik-CAD, en hög med mönsterkort och detalj av ett kretskort

Vi har ingen mönsterkorts­avdelning, hos Calmon är det alltid en elektronik­konstruktör som konstruerar mönsterkorten. Ofta samma konstruktör som gjort schemat och beräknat konstruktionen. Våra konstruktörer är breda, det spar mycket tid. Konstruktören vet vilka hänsyn hen behöver ta för att mönsterkortet ska bli bra, vilka noder som är extra känsliga respektive extra störiga. Hen ändrar i schemat när det förbättrar layouten. Layoutarbetet innebär automatiskt en extra koll av schemat och tid till eftertanke. Första prototyperna blir oftare felfria både avseende layout och schemafel.

Nära schemat – nära mjukvaran – nära mekaniken – nära systemansvarig

Hos Calmon är det oftast samma konstruktör som konstruerar elektroniken, mjukvaran, motordrivning och deltar i mekanik­konstruktionen. För mönsterkorts­konstruktionen innebär detta att både detaljer och helheten blir bättre. Många val görs intuitivt när konstruktören förstår och tar ansvar för helheten. EMC, mätnoggrannhet, monterbarhet, testbarhet, utrymmesbehov och kylning påverkas av hur mönsterkortet konstrueras. Mönsterkortet är inte färdigt förrän alla dessa egenskaper är rätt. När mönsterkorts­konstruktören har förståelse och tar ansvar på systemnivå blir mönsterkortet snabbare rätt.

Apparatbyggnad

Ofta börjar konstruktionen av mönsterkortet innan schemat konstruerats. Mekatronik består av elektronik, mekanik, motorer, kablage och andra delar. Allt ska samexistera. Rätt apparat­byggnad blir viktigt. Kretskortens gränssnitt, form och placering måste bestämmas tidigt. Elektronikens uppdelning mellan kort, skattning av utrymmes- och kylbehov, hantering av EMC, närhet till användar­gränssnitt, sensorer och motorer – allt påverkar apparat­byggnaden. Bra apparatbyggnad säkerställer en kompakt, kostnadseffektiv och lättmonterad produkt som kan CE-märkas. Dålig apparatbyggnad orsakar problem med realisering av kretskort och andra delar av produkten. Vi har kunskapen och verktygen för att jobba nära mekanik­konstruktörerna. Vi gillar utmaningen att få elektroniken att passa in utan att göra avkall på dess funktionella krav.

Detalj från ett mönsterkort och från CAD-program

Krets­schemat

En vanlig orsak till att mönster­kort måste ändras är fel i krets­schemat. Vi anser att schemat ska vara ett verktyg för att förstå en konstruktion och inte enbart ett sätt att mata in en nätlista. Kretsschemat ska vara strukturerat och tydligt. Det funktionella flödet ska framgå, liksom samhörighet och separation. Våra schemasymboler innehåller information om komponenters kåpa, temperaturområde, effekttålighet och andra nyckelegenskaper. De elektriska förbindelserna är färgkodade för att olika nätklasser ska kunna särskiljas och få rätt strömtålighet.

Vi sätter upp krav på isolations­avstånd mellan olika nät och nätklasser för att säkerställa att mönsterkortet blir riktigt. Vårt sätt att konstruera schemat speglar de behov som finns när kompakta mönsterkort för höga strömmar och spänningar ska konstrueras. Ett tydligt schema minskar risken för fel och gör det enklare att hitta fel vid schemagranskningen.

Vår designprocess

Ett tydligt och granskat kretsschema och en bra apparatbyggnad skapar förutsättningar för att konstruera bra mönsterkort. För att konstruera felfria mönsterkort krävs dessutom:

  • Att samma nätlista används i kretsschema och layout
  • En felfri lista på isolationsavstånd mellan olika nätklasser
  • Ett intuitivt kretsschema som tydliggör hur kretsar och ledare ska grupperas
  • Koppling mellan mekanik och elektronik-cad
  • Intuitiva och felfria schema- och mönsterkortssymboler
  • Felfria kopplingar mellan artikelnummer, schemasymbol och mönsterkortssymbol
  • En mönsterkorts­konstruktör som förstår EMC, elektronik och mekatronik
  • En process som fångar upp fel och säkerställer att de rättas

Baserat på ovanstående krav har vi skapat vår metod för konstruktion av schema och mönsterkort. Vi har tydliga rutiner för hur arbetet ska drivas för att fel ska upptäckas och rättas. Samtaget gör detta att vi minimerar antalet ändringar som behövs innan mönsterkortet är felfritt.

Våra verktyg och bibliotek

Vi använder i huvudsak CadStar from Zuken för schema och mönsterkorts­konstruktion. Till detta har vi ett stor bibliotek av parter, schemasymboler och kretskorts­symboler, liksom många färdiga funktionsblock. Vi kan med kort varsel ta fram protyper när det är bråttom. Vi använder oss av IPC standarder, vi kollar utdata med Gerber viewer, efterfrågar återkoppling från mönsterkorts­tillverkaren för att hitta och rätta så många fel som möjligt så tidigt som möjligt.