Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av kylare och IGBT-modul

Över­spänn­ings­skydd 100 kW

Kraft­Power­con i Växjö ut­veck­lar och till­verk­ar in­dust­ri­ella av­brotts­fria kraft­lös­ning­ar med märk­effekt på upp till några hun­dra kilo­watt. Calmon har hjälpt till med kon­strukt­ion av elekt­ronik, kraft­elekt­ronik och test­ut­rust­ningar sedan 2005.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Test och testsystem

Reläkort för automatiskt test och olika mätuppställningar med diverse instrument

Komplexare och mer resurssnåla produkter med krav på hög kvalitet kräver mer testning. Löpande provning av lösningar och delsystem under konstrukt­ions­fasen krävs för att systemtester ska passera utan problem. Test av delsystem är speciellt viktigt för motorstyrningar där mjukvara, elektronik, motorer och mekanik ofta påverkar varandra på ett mycket komplext sätt. Samma komplexa kopplingar gäller för de tillverkade enheterna. En tillsynes liten ändring i en ingående komponent som ”inte borde påverka” kan få konsekvenser för hela systemet.

Konstruktions­provning

I vårt mycket välutrustade labb utför vi löpande provning under konstruktionsfasen. Med tillgång till klimatkammare verifieras funktionen i hela temperaturområdet. Potentiella EMC problem identifieras i vårt EMC-labb. Risker i motorstyrningar minimeras med rörelseanalys, reatidsanalys, momentmätningar mm. Sent upptäcka problem orsakar både stora kostnader och förseningar, därför har vi på Calmon gjort provning under konstruktionsfasen enkelt.

Typprovning

Typprovning utgör grunden för en ”Technical File” som varje produkt måste ha för att säljas i EU. Beroende på vilken standard en produkt konstrueras mot kan olika mycket provning behövas. Vissa prov måste göras av ackrediterade institut men många kan göras på annat sätt. Calmon hjälper er med typprovning både i vårt välutrustade labb och hos ackrediterade institut.

Ankomstkontroll

Kvalitet på inkommande gods är avgörande för en störningsfri produktionsprocess och hög kvalitet på färdiga produkter. Calmon konstruerar utrustningar för ankomstkontroll av motorer och andra elektromekaniska komponenter. Vi konstruerar både utrustningar för Pass–Fail-test och utrustningar som ger mätetal på kritiska parametrar och rapporterar statistik.

Detaljer av testutrustning för funktionstest

Funk­tions­test

Funktionstest måste alltid göras på alla producerade enheter. Ofta görs fabriks­kalibrering samtidigt. Vi hjälper till med utrustningar för alla typer av funktionstest. När det gäller utrustningar för att verifiera och kalibrera motorstyrningar är Calmon en given leverantör.

Avancerad testning

Förstörande eller tidskrävande testning görs på stickprov. För komplexa system t.ex. motorstyrningar med rörlig mekanik kan det vara fatalt att inte löpande testa prestanda och förslitning. Calmon hjälper till med utrustningar för stickprovskontroller. Vi utför också testning när den av praktiska skäl inte kan utföras hos tillverkaren.

Ett smartare sätt

Hos Calmon utförs testning och konstruktion av testutrustning av konstruktören. Konstruktören känner produkten, har en tydlig bild av hur den ska fungera och noterar avvikelser instinktivt och direkt. Mycket mer än direkta krav i en testspecifikation blir verifierat. En van konstruktör reagerar på kurvformer, störningar och brusnivåer som syns på oscilloskopet även om mätvärdet är rätt. Testningen ger också tid till reflektion och eftertanke som leder till idéer om hur produkt och test kan förbättras.